Условия за ползване

Приложимо законодателство


 Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
mreja.net си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. Препоръчваме на потребителите да посещават страницата с Общите условия периодично, за да се запознаят с актуалните към момента условия, тъй като същите са обвързващи за потребителите.


 Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия


Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от mreja.net (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между mreja.net и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на mreja.net.


 Анулиране на поръчка


Поръчката може да бъде анулирана от mreja.net при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента.


 Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

– при закупуване на продукти от категория „Софтуер“ в електронния магазин:

Клиентът дава изричното си и предварително съгласие, че се отказва от правото си на отказ от договор в съответствие с чл. 57, ал. 13 от ЗЗП.

– при закупуване на продукти от всички останали категории в електронния магазин с изключение на „Софтуер“:


На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, в четиринадесет дневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
1. Потребителят предварително писмено да информира mreja.net на следния имейл адрес: info
@mreja.net, че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
– конкретен магазин (офис) на
mreja.net, в който ще върне стоката
– банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, в посочения по реда на предходната точка магазин (офис) на
mreja.net.
3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените от
mreja.net защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.
4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на
mreja.net, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия,
mreja.net се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.


Защита на личната информация


Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от mreja.net и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на mreja.net, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

 


Гаранция


Всяка една от предлаганите в електронния магазин физически стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз в Р България и/или ЕС. mreja.net си запазва правото в отделни случаи или за различни типове изделия да избира мястото на ремонт на изделията. Гаранцията е поименна.


 Рекламации


При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на стоката. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента mreja.net
не носи отговорност за съхраняването им.

 


Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:


Липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи, а именно: несъвпадение или липса на IMEI номер на телефона. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на телефона, всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка и софтуерна интервенция от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя устройства.
В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).


Цени


Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. mreja.net си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни с ДДС без цената за доставката, която е посочена отделно.


Настоящите Общи условия са приети на 12-ти ноември 2016г. и влизат в сила от 13.11.2016г. Същите са публикувани на уеб сайта в 10:00ч. на 13.11.2016г.

Вашият коментар