Справка за класиране на сайт по ключови думи в Google.bg

Направете справка за класирането на вашия уеб сайт в Google.bg.

  • Резултатът от проверката възпроизвежда списък от първите ~100 уеб адреса за ключовата дума.
  • За да получите коректен резултат трябва да въведете адреса на уеб сайта без http:// или https:// и във вида, в който е каноничният му адрес с или без www отпред.
уеб сайт: ключова дума:
0); curl_setopt($ch, CURLOPT_MAXREDIRS, $mr); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); } else { curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, false); if ($mr > 0) { $original_url = curl_getinfo($ch, CURLINFO_EFFECTIVE_URL); $newurl = $original_url; $rch = curl_copy_handle($ch); curl_setopt($rch, CURLOPT_HEADER, true); curl_setopt($rch, CURLOPT_NOBODY, true); curl_setopt($rch, CURLOPT_FORBID_REUSE, false); do { curl_setopt($rch, CURLOPT_URL, $newurl); $header = curl_exec($rch); if (curl_errno($rch)) { $code = 0; } else { $code = curl_getinfo($rch, CURLINFO_HTTP_CODE); if ($code == 301 || $code == 302) { preg_match('/Location:(.*?)\n/i', $header, $matches); $newurl = trim(array_pop($matches)); // if no scheme is present then the new url is a // relative path and thus needs some extra care if(!preg_match("/^https?:/i", $newurl)){ $newurl = $original_url . $newurl; } } else { $code = 0; } } } while ($code && --$mr); curl_close($rch); if (!$mr) { if ($maxredirect === null) trigger_error('Too many redirects.', E_USER_WARNING); else $maxredirect = 0; return false; } curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $newurl); } } return curl_exec($ch); } /** * @param cURL $ch - uchwyt do cURL * @param int $redirects - przekierowania * @param bool $curlopt_returntransfer - CURLOPT_RETURNTRANSFER * @param int $curlopt_maxredirs - CURLOPT_MAXREDIRS * @param bool $curlopt_header - CURLOPT_HEADER * @return mixed */ function curl_redirect_exec($ch, &$redirects, $curlopt_returntransfer = false, $curlopt_maxredirs = 10, $curlopt_header = false) { curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, true); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); $data = curl_exec($ch); $http_code = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE); $exceeded_max_redirects = $curlopt_maxredirs > $redirects; $exist_more_redirects = false; if ($http_code == 301 || $http_code == 302) { if ($exceeded_max_redirects) { list($header) = explode("\r\n\r\n", $data, 2); $matches = array(); preg_match('/(Location:|URI:)(.*?)\n/', $header, $matches); $url = trim(array_pop($matches)); $url_parsed = parse_url($url); if (isset($url_parsed)) { curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); $redirects++; return curl_redirect_exec($ch, $redirects, $curlopt_returntransfer, $curlopt_maxredirs, $curlopt_header); } } else { $exist_more_redirects = true; } } if ($data !== false) { if (!$curlopt_header) list(,$data) = explode("\r\n\r\n", $data, 2); if ($exist_more_redirects) return false; if ($curlopt_returntransfer) { return $data; } else { echo $data; if (curl_errno($ch) === 0) return true; else return false; } } else { return false; } } ?>